Skip to main content

Ons Team

 • Bestuur

  Het samenwerkingsverband is ondergebracht in de Stichting Gezondheidscentrum Merenwijk. De stichting stelt zich tot doel het bieden en bevorderen van geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg. Belangrijke elementen bij het verwezenlijken van dit doel zijn:

  • Het bieden van kwalitatief en kwantitatief goede zorg;
  • Het ontwikkelen van gezamelijk hulpverleningsbeleid;
  • Realiseren en evalueren van samenwerkingsafspraken;
  • Betrokkenheid van de cliënten bij beleidsontwikkeling en uitvoering.

  Het Gezondheidscentrum Merenwijk is ondergebracht in de Stichting Gezondheidscentrum Merenwijk. De stichting stelt zich ten doel in de Merenwijk te Leiden een goed functionerende, overzichtelijke en goed toegankelijke maatschappelijke en gezondheidszorg in stand te houden. Dit doen wij door middel van het beheer en de exploitatie van het gezondheidscentrum en het stimuleren van de samenwerking binnen het centrum en het samenwerkingsverband. De stichting heeft een bestuur, een cliëntenraad en een Raad van Toezicht. De leiding van de dagelijkse gang van zaken ligt in handen van het bestuur.

  dhr. J. van der Plaat

  dhr. J. van der Plaat
  Voorzitter

  mw. J.M. Muis

  mw. J.M. Muis
  Bestuurslid

  dhr. M. Loerakker

  dhr. M. Loerakker
  Penningmeester
 • Raad van Toezicht

  De Raad van Toezicht heeft als belangrijkste taak het toezicht houden op de besturing en op het behalen van de strategische doelstellingen van de Stichting Gezondheidscentrum Merenwijk. Daarnaast functioneert de Raad van Toezicht ook als orgaan waarmee het Bestuur overlegt en nadenkt over beleid, plannen en de toekomstrichting van het centrum. Dit gebeurt in het licht van veranderende wet- en regelgeving in de zich snel wijzigende financiering van de eerstelijnsgezondheidszorg.

  De Raad van Toezicht geeft zijn taak inhoud door vooral aandacht te besteden aan de randvoorwaarden voor de continuïteit van de organisatie, de kwaliteit in het functioneren van het toezicht en de visie op de toekomst van Gezondheidscentrum Merenwijk. De Raad van Toezicht komt drie a vier keer per jaar bijeen. In deze vergaderingen, waaraan de voorzitter van het Bestuur deelneemt, besteedt de Raad van Toezicht aandacht aan:

  • Het kwaliteitsjaarverslag
  • De jaarrekening
  • De begroting en plannen
  • De prestatieafspraken met de regionale zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en de overige zorgverzekeraars
  • Terugkoppeling vanuit het bestuursoverleg, het disciplineoverleg en de teamvergaderingen.

  dhr. F. van Oosten

  dhr. H. Buijing

  dhr. N.L.M. Gootjes