Skip to main content

Bezuinigingen in de gezondheidszorg

Het kabinet heeft besloten om 130 euro miljoen te bezuinigen op de huisartsenzorg. Hierdoor dreigen de inschrijftarieven van de huisartsen met 10-15% te worden gekort. Gezondheidscentra zijn naast een specifieke regeling (de module geïntegreerde eerstelijns-samenwerkingsproducten) afhankelijk van de reguliere inschrijftarieven voor huisartsenzorg. Een gezondheidscentrum met 10.000 ingeschreven patiënten zal hierdoor circa 80.000 euro minder inkomsten ontvangen. De verwachting is dat veel gezondheidscentra hierdoor in de rode cijfers raken.

Op deze wijze zal er weinig terechtkomen van de versterking van de eerstelijnsgezondheidszorg waarvan deze minister ook een groot voorstander is. Verschraling van de eerste lijn betekent dat er meer mensen sneller een beroep zullen doen op het ziekenhuis en de medisch specialist. De zorgkosten en dus de premie voor de zorgverzekering zullen sneller stijgen. Voor de gezondheidscentra waar huisartsen in loondienst werken, komt de werkgelegenheid door deze bezuinigingen direct in gevaar.

De bezuiniging van 130 miljoen euro staat in schril contrast met de door de minister vastgestelde overschrijding van 45 miljoen euro. Hoogstwaarschijnlijk is die overschrijding voor een groot deel te verklaren uit zorg die verplaatst is van het ziekenhuis naar de eerste lijn.

Maatregelen om zorguitgaven te beperken

Het kabinet neemt maatregelen om de groei van de uitgaven in de zorg te matigen. De ministerraad heeft hiermee ingestemd. Daarmee worden tegenvallers op de lopende VWS-begroting ondervangen (zie laatste bericht). Ook worden nu al maatregelen aangekondigd voor de begroting 2012. De ingrepen in de ggz zijn het meest vergaand.

Voor de maatregelen in de ggz, zie bericht hieronder:

1. De overschrijding bij de huisartsen wordt teruggehaald door een korting van € 132 miljoen op het tarief (bij een vastgestelde overschrijding van € 45 miljoen!)

2. Bij verloskunde en logopedie komt een tariefskorting (bij elkaar € 16 miljoen)

3. Fysiotherapiebehandelingen worden vanaf 2012 vergoed bij meer dan 20 behandelingen per aandoening

4. Het stoppen met roken-programma en dieetadvisering gaan uit het pakket

5. Maagzuurremmers gaan uit het pakket. Chronisch zieken worden van deze maatregel uitgezonderd

Maatregelen in geestelijke gezondheidszorg

Het kabinet neemt de volgende maatregelen in de geestelijke gezondheidszorg:

1. Tariefkorting van € 222 miljoen, om de overschrijdingen in de ggz terug te halen

2. Eigen bijdrage in de tweedelijns-ggz voor 18 jaar en ouder

3. Verhoging eigen bijdrage in de eerstelijns-psychologische zorg. Deze is lager dan de eigen bijdrage in de tweede lijn. Ter ontmoediging van behandeling van lichte problematiek in de tweede lijn

4. Eigen bijdrage bij verblijf in een ggz-instelling

5. No show tarief tweedelijns-ggz

6. Verlaging aantal verzekerde zittingen van eerstelijnspsycholoog van 8 naar 5 per jaar

7. De aanpassingsstoornis gaat uit het pakket

8. Een meer gelijk speelveld in ggz. Zo kan de zorgverzekeraar scherper inkopen.

Wat kunnen we gezamenlijk doen?

Stuur een mail waarin u kenbaar maakt dat u NEE zegt tegen deze bezuinigingsvoorstellen!

cie.vws@tweedekamer.nl